Všeobecné obchodné podmienky

Letecká agentúra KOLUMBUS spol. s r.o.

Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice

Tel.: +421 55 622 79 72

Fax: +421 55 622 79 74

letenky@kolumbus.sk, www.kolumbus.sk

IČO 31680356, IČ-DPH SK2020481441

Zápis v OR: OS Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 3756/V

(ďalej ako „KOLUMBUS“)

 

I. Definície

1. REZERVÁCIA – elektronický údaj v celosvetovom rezervačnom systéme a v systéme konkrétneho dopravcu o klientovi, ktorý sa rozhodol využiť jeho prepravné služby. Obsahuje informáciu o cestujúcom – meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia (pri deťoch, mládežníkoch, študentoch, batoľatách a senioroch), presný časový a geografický plán cesty vrátane údajov o leteckej spoločnosti a letoch. Môže obsahovať aj špeciálne požiadavky klienta a údaj o rezervácii konkrétneho sedadla v lietadle, v prípade, že túto rezerváciu konkrétneho sedadla na danej linke letecká spoločnosť umožňuje, inak je sedadlo možné rezervovať až na check-in pred odletom.

2. SKUPINOVÁ REZERVÁCIA – je rezervácia s minimálnym počtom cestujúcich 10, uvedený počet sa môže líšiť u jednotlivých dopravcov.

3. LETENKA – kúpna zmluva medzi klientom a leteckým prepravcom o leteckej preprave klienta a jeho batožiny z miesta odletu do cieľovej destinácie. Momentom zaplatenia za letenku klient automaticky uzatvára kúpnu zmluvu s leteckým prepravcom a tým súhlasí s podmienkami dopravy tohto prepravcu. Všeobecné podmienky dopravy leteckých prepravcov, členov IATA (Medzinárodná asociácia leteckých prepravcov) viď nižšie. KOLUMBUS pri uzatváraní kúpnej zmluvy vystupuje ako sprostredkovateľ a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné reklamácie spojené so službami, ktoré poskytuje letecký prepravca. Akékoľvek reklamácie rieši klient priamo s leteckým prepravcom.

4. ELEKTRONICKÁ LETENKA – údaj v elektronickom systéme leteckých spoločností, v ktorom sú bezpečne uložené všetky detaily letu. Elektronickú letenku nie je nutné mať so sebou na check-in na letisku, existujú výnimky, kde v súvislosti s vízovými nariadeniami danej krajiny, je odporúčané mať ju so sebou.

5. PAPIEROVÁ LETENKA – letecká prepravná cenina, ktorú je potrebné fyzicky mať so sebou vždy pri odlete a predložiť ju na check-in na letisku. Strata papierovej letenky je riešiteľná vystavením duplikátu, za ktorý si dopravcovia účtujú poplatky.

6. CENA LETENKY – cena prepravných leteckých služieb.

7. LETISKOVÉ POPLATKY – poplatky vyberané mestom, štátom, alebo krajinou v dobe odletu. Do tejto sumy sa zvyčajne vyberajú aj bezpečnostné poplatky a palivové príplatky. Zvyčajne sa tento poplatok vyberá súčasne s prepravným, t.j. cenou letenky, iba v niektorých prípadoch sa však platia letiskové poplatky priamo na letisku (najmä v niektorých krajinách Ázie, Afriky a Južnej Ameriky).

8. POPLATKY ZA VYSTAVENIE LETENKY - poplatok, ktorý prináleží sprostredkovateľovi (KOLUMBUS-u) za poskytnuté služby. Poplatok za vystavenie letenky pri letoch v rámci 1 kontinentu je 10 € na osobu, pri interkontinentálnych letoch 15 € na osobu. Pri nízkonákladových leteckých spoločnostiach je poplatok za vystavenie letenky 5 € na 1 smer / osoba. Pri rezervácii hotela účtujeme servisný poplatok 5 € na osobu.

II. Podmienky a spôsob rezervácie

1. KOLUMBUS prevádzkuje online rezervačný systém na portáli www.kolumbus.sk, resp. portáli obchodného partnera ponúkajúceho služby spoločnosti Leteckej agentúry Kolumbus spol.s r.o , prostredníctvom ktorého má klient možnosť vyhľadať aktuálne dostupné letecké spojenie podľazadaných požiadaviek v rezervačnom formulári (miesto odletu, dátum odletu, miesto, odkiaľ si klient želá návrat, dátum odletu a pod.) a zároveň si na jemu vyhovujúcom a vybranom spojení miesto zarezervovať.

2. Klient má možnosť prezerať si aktuálny stav voľných miest v lietadlách a aktuálne ceny 24 hodín denne. Rezerváciu je možné urobiť najneskôr 3 dni pred odletom. V prípade, že má klient záujem o skorší termín, môže si rezerváciu urobiť priamo v KOLUMBUS-e na tel.č. 055/622 79 72,055/622 18 34.

3. Po vytvorení rezervácie je klientovi automaticky vygenerovaný rezervačný kód a zasielané POTVRDENIE REZERVÁCE o rezervácii e-mailom. Klient je povinný skontrolovať si rezerváciu na stránke www.checkmytrip.com(stránka zatiaľ nie je v slovenskom jazyku a dá sa na ňu dostať aj kliknutím na VAŠA REZERVÁCIA uvedené na stránke, kde do kolónky „Amadeus Reservation Number“ zadá svoj rezervačný kód a do kolónky „Passanger’s Last Name“ zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí je klient povinný kontaktovať spoločnosť KOLUMBUS písomne e-mailom alebo telefonicky. Za nezrovnalosť sa pokladá aj nesprávne uvedené meno a priezvisko, resp. krstné meno uvedené ako priezvisko a opačne. V prípade, že si klient takto rezerváciu neskontroluje, KOLUMBUS nezodpovedá za žiadne prípadné straty, ktoré by klientovi takýmto konaním vznikli. Meno cestujúceho v rezervácii sa musí zhodovať s menom uvedeným v cestovnom doklade cestujúceho.

4. Po ukončení rezervácie ak si klient vybral ako spôsob úhrady bankový prevod, alebo faktúru, je nutné, aby kontaktoval KOLUMBUS, ktorý mu vygeneruje zálohovú faktúru. V prípade, že klient do doby, ktorá je uvedená v POTVRDENÍ REZERVÁCIE, ktorá sa klientovi automaticky pošle mailom na adresu, ktorú klient pri rezervácii uvedie, resp. na faktúre uvedené ako deň splatnosti neuhradí faktúru, resp. neskontaktuje KOLUMBUS a neoverí si garanciu ceny, rezervácia bude systémom automaticky zrušená bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody. Cena letenky, ktorú potvrdí systém klientovi pri ukončení rezervácie je garantovaná len do dňa uvedeného v POTVRDENÍ REZERVÁCIE, resp. splatnosti na faktúre. Deň, do ktorého je cena garantovaná, je potrebné si overiť v KOLUMBUS-e. KOLUMBUS si vyhradzuje právo na odmietnutie vystavenia letenky v prípade, že za cenu letenky uvedenú na faktúre nebude možné letenku vystaviť z dôvodu systémovej chyby. Vyúčtovacia faktúra bude zaslaná poštou na adresu uvedenú klientom.

5. Je nevyhnutné, aby boli všetky osobné údaje pravdivé a správne. Tieto informácie slúžia na identifikáciu klienta a jeho rezervácie v ďalšej komunikácii. Vyplnením údajov a dokončením rezervácie klient súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom vystavenia letenky. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov si KOLUMBUS vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie, resp. úpravu ceny alebo náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V tomto prípade KOLUMBUS nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré klientovi vzniknú.

6. Rezervácie je možné až do momentu zaplatenia upraviť, zmeniť alebo zrušiť bez poplatkov. Po vystavení letenky podliehajú všetky zmeny a storná podmienkam tarifu danej letenky, na ktoré je klient povinný sa informovať pred úhradou a pred vystavením letenky. KOLUMBUS si za prípadné zmeny na už vystavených letenkách alebo ich refundácii účtuje administratívny poplatok 15 EUR. Tieto poplatky sa účtujú k poplatkom stanoveným leteckou spoločnosťou podľa podmienok použitej tarify. Refundované sumy za stornované letenky KOLUMBUS vráti v hotovosti alebo prevodom na klientom uvedený účet. V rezervácii pre jednotlivca nie je možné meniť meno cestujúceho za žiadnych okolností. Je možné len vytvoriť novú rezerváciu podľa aktuálnych cenových podmienok a podľa aktuálnych dostupných letov. KOLUMBUS negarantuje identickú cenu ako bola pôvodná rezervácia.

7. Na vybranom lete má klient možnosť si priamo zarezervovať sedadlo v lietadle. Nie všetky letecké spoločnosti a nie na všetky lety a pre všetky tarify umožňujú automaticky si vopred rezervovať sedadlo v lietadle. V prípade, že rezerváciu sedadla letecký prepravca povoľuje a bude úspešná, klient si rezerváciu sedadla môže prekontrolovať po ukončení celej rezervácie na www.checkmytrip.com

8. Klient má tiež možnosť požiadať o špeciálny druh jedla. Jedlo, ktoré si klient vyberie vždy min. 24 hodín pred odletom bude vyžiadané a v prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo poskytuje v rámci servisu na palube, bude klientovi potvrdené. V prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo neposkytuje, nebude jedlo potvrdené a je potrebné, aby klient kontaktoval KOLUMBUS. Aktuálny stav potvrdenia vyžiadanej služby si klient môže po ukončení celej rezervácie kontrolovať na www.checkmytrip.com

III. Podmienky úhrady ceny letenky

1. Klient môže letenky a ostatné služby uhradiť nasledovným spôsobom:

(i) BANKOVÝM PREVODOM/priamym VKLADOM na účet – na základe uvedenej sumy v POTVRDENÍ REZERVÁCIE, ktorú si klient môže zobraziť okamžite po ukončení rezervácie a zároveň si ju aj vytlačiť resp. zálohovej faktúre, ktorú mu KOLUMBUS pošle na základe kontaktovania klientom. Klient môže celkovú sumu na zálohovej faktúre uhradiť na ktorýkoľvek účet spoločnosti KOLUMBUS uvedený na faktúre. Vyúčtovacia faktúra bude zaslaná poštou na adresu uvedenú klientom.

(ii) TATRAPAY - tento spôsob úhrady je určený výhradne pre klientov Tatrabanky.

(v) KREDITNOU KARTOU – len pre držiteľov embosovaných kreditných kariet (platobné karty, karty Visa Electron a karty Maestro nebudú akceptované). Nie všetky letecké spoločnosti a všetky tarify môžu byť platené kreditnou kartou. Letenky je možné platiť kreditnou kartou len osobne v agentúre KOLUMBUS, resp.“ on line autorizáciou, kde klient súhlasí s tým, že mu bude z kreditnej karty stiahnutá cena letenky, vrátane letiskových poplatkov a poplatku za vystavenie letenky. V

prípade ak majiteľ karty nie je zároveň aj cestujúcim, ktorý letenky kupuje, letecká agentúra si vyhradzuje právo poslať objednávateľovi formulár PÍSOMNÁ OBJEDNÁVKA. Ak klient nedoručí vyplnený a podpísaný formulár, cestovná kancelária nevystaví letenku. Klient sa zaväzuje použiť na platbu jedine kreditnú kartu, ktorou je oprávnený disponovať. KOLUMBUS neručí za reklamácie v prípade, že karta bude zneužitá a všetky škody bude vymáhať od klienta.

2. Klient je povinný faktúru uhradiť riadne a včas, podľa dátumu splatnosti na faktúre. Faktúra sa považuje za uhradenú

momentom pripísania celkovej fakturovanej čiastky na ktorýkoľvek účet spoločnosti KOLUMBUS uvedený na faktúre. Celková fakturovaná čiastka musí byť pripísaná na ktorýkoľvek účet spoločnosti uvedený na zálohovej faktúre v pondelok - piatok do 17:00 hod. V prípade, že celková fakturovaná čiastka bude pripísaná na účet spoločnosti po týchto hodinách, si vyhradzuje právo na zmenu ceny podľa tarifných podmienok leteckých spoločností. V prípade nedodržania dátumu splatnosti si vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie bez akéhokoľvek nároku klienta na vymáhanie škody spôsobenej zrušením rezervácie, resp. na zmenu ceny letenky. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok úhrady, resp. neskorej úhrady, bude klientovi pri vracaní platby účtovaný administratívny poplatok vo výške 10 EUR.

3. Klient je povinný pri platbe ako variabilný symbol uvádzať číslo faktúry. Neuvedenie správneho variabilného symbolu je považované ako neuhradenie faktúry so všetkými následkami. V prípade ak klient nepotrebuje faktúru, môže uhradiť bankovým prevodom, platobnou bránou Tatrapay alebo priamym vkladom na bankový účet uvedený v POTVRDENÍ REZERVÁCIE alebo v súhrne, kde ako variabilný symbol použije kód Vašej rezervácie uvedené v konfirmačnom e-maily. Neuvedenie správneho variabilného symbolu je považované ako neuhradenie faktúry so všetkými následkami.

IV. Doručovanie letenky a jej prevzatie

1. Letenky a ostatné produkty budú vystavené a odoslané klientovi bezprostredne po úhrade, čím sa rozumie pripísanie celkovej sumy za produkt na účet KOLUMBUS-u.

2. Letenky a ostatné produkty budú klientom doručované nasledovným spôsobom:

(i) E-mailom – systém automaticky overuje možnosť vystavenia elektronickej letenky. Pokiaľ je letenku možné vystaviť elektronicky, bude táto zaslaná klientovi spolu s itinerárom (rozpisom letov) výhradne elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri rezervácii letenky. Klient si takéto potvrdenie o elektronickej letenke môže vytlačiť z e-mailu, resp. priamo z www.checkmytrip.com (stránka zatiaľ nie je v slovenskom jazyku a dá sa na ňu dostať aj kliknutím na VAŠA REZERVÁCIA uvedené na stránke, kde do kolónky „Amadeus Reservation Number“ zadá svoj rezervačný kód a do kolónky „Passanger’s Last Name“ zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho. A následne si môže vytlačiť doklad kliknutím na slovo print v texte: We recommend you make a note of the booking reservation number or print this page.

(ii) Osobne – na pobočke ktorú si klient zvolí.

3. Vystavenie letenky na letisku (PTA) – tzv. Prepaid Ticket Advice, letenku si klient vyzdvihne priamo na letisku, na ktorom začína jeho let. Klientovi bude za túto službu dopravcom automaticky naúčtovaný poplatok 35 EUR. Túto službu neposkytujú všetky letecké spoločnosti, nie je povolená pri všetkých druhoch taríf ako ani pri všetkých odletových letiskách. V prípade, že si klient zvolí túto formu doručenia a letenku nebude možné touto formou doručiť, bude toto klientovi oznámené telefonicky, alebo e-mailom a v prípade, že už platbu za produkty zrealizoval, bude mu vyúčtovaný poplatok vrátený. Zároveň mu bude navrhnutý náhradný spôsob doručenia letenky, aplikovateľný po vzájomnej dohode.

V. Osobné údaje

1. Klient prehlasuje, že v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. súhlasí, aby KOLUMBUS spravoval jeho osobné údaje, ktorú poskytol pri rezervácii letenky. Klient súhlasí s ich spracovaním, sprístupnením a použitím spôsobom zodpovedajúcim povahe osobných údajov na účely priameho marketingu, ako aj na účely korešpondencie medzi stranami po dobu desiatich rokov. Klient súhlasí s cezhraničným tokom svojich osobných údajov výlučne pre potreby vystavenia jeho letenky alebo priameho marketingu leteckej spoločnosti resp. Združenia leteckých prepravcov, ktorá rezervovaný let realizovala.

2. Klient týmto udeľuje KOLUMBUS-u súhlas s kopírovaním a skenovaním úradných dokladov potrebných pre overenie a potvrdenie údajov poskytnutých KOLUMBUS-u pri rezervácii letenky, pokiaľ to dopravca požaduje.

3. Klient prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Klient prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť potom skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

4. Klient splnomocňuje KOLUMBUS na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

VI. Vyhlásenia klienta

1. Klient potvrdzuje, že bol oboznámený so VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ a súčasne VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI a tieto akceptuje.

2. Klient berie na vedomie, že KOLUMBUS nenesie žiadnu zodpovednosť za okolnosti súvisiace s rezervovaným letom (meškanie letu, stratená batožina a pod.). Všetky nezrovnalosti a reklamácie týkajúce sa rezervovaného letu je oprávnená riešiť daná letecká spoločnosť, s ktorou pasažier uzatvoril zmluvu o preprave.

3. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa služieb KOLUMBUS-u je klient povinný doručiť písomne na adresu KOLUMBUS-u. Na podanú reklamáciu dostane klient odpoveď najneskôr do 28 dní od jej doručenia.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Doručovanie písomností medzi klientom a KOLUMBUS-om sa uskutočňuje elektronicky na poskytnutú e-mailovú adresu klienta alebo poštou. Pre elektronické doručovanie písomností platí, že ak KOLUMBUS neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia písomnosti na e-mailovú adresu klienta, považuje sa písomnosť za doručenú. Pre doručovanie písomností poštou platí, že ak klient doručený list neprevezme, je tento list považovaný za doručený uplynutím tretieho dňa od vrátenia nedoručenej zásielky KOLUMBUS-u.

2. Vízové povinnosti a cestovné doklady. Cestujúci je povinný skontrolovať si cestovné doklady a vízové povinnosti nielen do

cieľovej, ale tiež do tranzitnej destinácie. Informácie o všetkých náležitostiach a dokladoch, ktoré sú pre vstup do danej krajiny povinné klient môže nájsť na www.mzv.sk. KOLUMBUS nezodpovedá za škody vzniknuté klientovi jeho nevedomosťou o prípadných vízových náležitostiach.

3. Vyplnením údajov a dokončením tejto rezervácie klient prehlasuje, že sa s vyššie uvedenými všeobecnými podmienkami oboznámil, porozumel im a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.

 

VŠEOBECNÉ PREPRAVNÉ PODMIENKY LETECKÝCH DOPRAVCOV, ČLENOV IATA

POZNÁMKA

Pre dopravu cestujúcich na linkách, ktorých cieľové letisko alebo zastávka leží v inej krajine ako je krajina odletu, platí Varšavský dohovor, ktorý vo väčšine prípadov obmedzuje zodpovednosť dopravcu za usmrtenie alebo ujmu na zdraví, jako aj za stratu a poškodenie batožiny. Pozri tiež poznámku s nadpisom "Advice to International passengers on Limitation of Liability" a "Notice of baggage Liability Limitations".

PODMIENKY DOPRAVNEJ ZMLUVY

1. Pod výrazom "letenka" používaným v tejto zmluve, rozumieme letenku a batožinový lístok, jej súčasťou sú tieto podmienky a poznámky; "dopravcom" rozumieme všetkých leteckých dopravcov, ktorí dopravujú, alebo sa zaväzujú dopraviť' cestujúceho alebo jeho batožinu podľa tejto letenky, alebo vykonávajú akékoľvek služby súvisiace s touto leteckou dopravou. „Varšavský dohovor“ je Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave, podpísaný vo Varšave dňa 12. októbra 1929, alebo rovnaký dohovor, pozmenený Haagskym protokolom zo dňa 28. septembra 1955, podľa toho, ktorý z nich môže byť použitý.

2. Doprava, vykonaná podľa tejto letenky, sa riadi pravidlami a obmedzeniami zodpovednosti stanovenými Varšavským dohovorom s výnimkou dopravy, ktorá v zmysle tohto dohovoru nie je pokladaná za „medzinárodnú dopravu“.

3. Pokiaľ to nie je v rozpore s vyššie uvedeným, doprava a iné služby, poskytnuté každým dopravcom sa riadia (i) ustanoveniami uvedenými v tejto letenke, (ii) platnými tarifami, (iii) dopravnými podmienkami a príslušnými predpismi dopravcu, ktoré sú ich súčasťou (a sú k dispozícii na požiadanie v kanceláriách dopravcu), s výnimkou dopravy medzi miestom v Spojených štátoch amerických alebo Kanadou a ktorýmkoľvek iným miestom mimo ich územia, na ktoré sa vzťahujú tarify platné v týchto krajinách.

4. Názov dopravcu môže byť na letenke uvedený v skratke; plný názov a jeho skratka je uvedený v tarifách dopravných podmienkach, predpisoch alebo v letových poriadkoch dopravcu; adresou dopravcu je letisko odletu vyznačené vedľa prvej skratky názvu dopravcu v letenke; zmluvné zastávky sú miesta označené v tejto letenke alebo miesta uvedené v letových poriadkoch dopravcu ako pravidelné zastávky na ceste cestujúceho; doprava, ktorá má byť vykonaná podľa tejto letenky postupne niekoľkými dopravcami, sa považuje za jediný úkon.

5. Pri vystavovaní letenky na dopravcu na tratiach iného leteckého dopravcu koná letecký dopravca, ktorý vystavuje letenku iba ako jeho sprostredkovateľ.

6. Akékoľvek vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti dopravcu sa bude vzťahovať na sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu dopravcu a rovnako na každú osobu, ktorej lietadlo použil dopravca na dopravu, ako aj na jej sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu a pôjde v ich prospech.

7. Zapísané batožiny budú vydané držiteľovi batožinového lístka. Pri poškodení batožiny v medzinárodnej preprave sa toto musí písomne ohlásiť dopravcovi ihneď po zistení škody a to najneskôr do siedmych dní odo dňa prijatia batožiny; pri oneskorení musí byť sťažnosť uplatnená najneskôr do 21 dní odo dňa výdaja batožiny. Pokiaľ ide o vnútroštátnu prepravu, pozri tarify alebo prepravné podmienky.

8. Táto letenka je platná pre dopravu po dobu jedného roka odo dňa vystavenia, pokiaľ nie je stanovené inak v tejto letenke, v tarifoch dopravcu, dopravných podmienkach alebo príslušných predpisoch dopravcu. Cestovné za dopravu podľa tejto letenky podlieha zmene pred začatím dopravy. Dopravca má právo odmietnuť dopravu v prípade, že nebolo zaplatené príslušné cestovné.

9. Dopravca sa vynasnaží podľa svojich možností dopraviť cestujúcich a batožinu čo najrýchlejšie; časy uvedené v letových poriadkoch, alebo kdekoľvek inde, nie sú zaručené a netvoria súčasť tejto zmluvy. Dopravca sa môže bez predchádzajúceho oznámenia dať zastúpiť inými dopravcami, alebo použiť iné lietadlo a môže v prípade nutnosti zmeniť alebo vynechať miesta pristátí uvedené na letenke. Letové poriadky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Dopravca nezodpovedá za stihnutie spojenia.

10. Cestujúci sa musí podriadiť úradným cestovným predpisom, musí predložiť výstupné, vstupné a iné požadované doklady a musí sa dostaviť na letisko do doby stanovenej dopravcom alebo, pokiaľ nie je táto doba stanovená, dostatočne včas, aby mohli byť vybavené formality súvisiace s odletom.

11. Žiadny sprostredkovateľ, zamestnanec alebo zástupca dopravcu nie je oprávnený meniť, upravovať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenia tejto zmluvy. PREPRAVCA SI VYHRADZUJE PRÁVO ODMIETNUŤ PREPRAVU AKEJKOĽVEK OSOBE, KTORÁ PRI ZÍSKANÍ LÍSTKA PORUŠILA PLATNÉ ZÁKONY, ALEBO TARIFY, PREDPISY ČI NARIADENIA PREPRAVCU. Vydané prepravcom, ktorého meno sa nachádza v časti „Issued by“ na čelnej strane cestovného lístka a batožinového lístka.

OZNÁMENIE PRE MEDZINÁRODNÝCH PASAŽIEROV O OBMEDZENOM RUČENÍ

Pasažierom na ceste, ktorej súčasťou je konečná destinácia alebo zastávka v krajine inej, než je krajina pôvodu, sa oznamuje, že ustanovenia zmluvy známej ako Varšavský dohovor môžu byť použiteľné pre celú cestu, vrátane akejkoľvek jej časti úplne v krajine pôvodu alebo destinácie. Pre takýchto pasažierov na ceste do, z alebo na mieste odsúhlasenej zastávky v Spojených štátoch amerických, Dohoda a špeciálne kontrakty o preprave premietnuté do príslušných taríf ustanovujú, že ručenie určitých prepravcov, účastníkov v takýchto špeciálnych kontraktoch, za smrť pasažierov alebo ich zranenie vo väčšine prípadov preukázaného poškodenia je obmedzené tak, že neprekročí 75000USD za pasažiera, a že toto ručenie až po túto hraničnú sumu nebude závisieť od nedbalosti na strane prepravcu. Pre takýchto pasažierov cestujúcich prostredníctvom prepravcu, ktorý nie je účastníkom takýchto špeciálnych kontraktov, alebo ktorí nie sú na ceste do, z, alebo nemajú zastávku v odsúhlasenom mieste zastávky v Spojených štátoch amerických, je ručenie prepravcu za smrť alebo zranenie pasažierov vo väčšine prípadov obmedzené na približne 10000 alebo 20000 USD. Mená prepravcov – účastníkov takýchto špeciálnych kontraktov sú k dispozícii pri predajniach lístkov týchto prepravcov a sú na požiadanie k dispozícii na nahliadnutie. Dodatočné zabezpečenie možno obvykle získať poistením sa u súkromnej spoločnosti. Takéto poistenie nie je ovplyvnené žiadnym obmedzením ručenia prepravcu na základe Varšavského dohovoru alebo podobných špeciálnych prepravných kontraktov. Ďalšie informácie získate u zástupcov Vašej leteckej či poisťovacej spoločnosti.

Poznámka: Obmedzenie ručenia nad 75 000 USD zahŕňa zákonné poplatky a výdavky s výnimkou vznesenia nároku v štáte, kde existuje ustanovenie o osobitnom priznaní zákonných poplatkov a výdavkov; v takomto prípade bude hraničnou hodnotou 58 000 USD bez zákonných poplatkov a výdavkov.

OZNÁMENIE O VLÁDOU VYBERANÝCH TAXÁCH A POPLATKOCH

Cena tejto letenky môže zahŕňať taxy a poplatky, ktoré sú vyberané v leteckej doprave vládnymi úradmi. Tieto taxy a poplatky, ktoré môžu predstavovať významnú časť ceny leteckej dopravy sú buď zahrnuté v cestovnom, alebo sú oddelene uvedené v rubrikách „TAX/FEE/CHARGE“. Zároveň môže byť cestujúci požiadaný o zaplatenie táx a poplatkov, ktoré ešte neboli vybrané. Nasledujúca poznámka sa nevzťahuje na letenky predané v Spojených štátoch amerických pre prepravu vzchádzajúcu z USA.

ZAMIETNUTIE NÁSTUPU Z DÔVODU PREKNIHOVANIA LETU

V krajinách, kde sú v platnosti Kompenzačné predpisy pre odmietnutie nástupu, prepravcovia používajú kompenzačné plány pre pasažierov s potvrdenou rezerváciou, ktorým bol zamietnutý nástup kvôli nedostupnosti sedadiel z dôvodu preknihovania letu. Podrobnejšie informácie o týchto plánoch sú k dispozícii v kanceláriách leteckých spoločností.

ČASY PRE ODBAVENIE

Časy uvedené na tejto letenke, alebo v letovom pláne (ak sú uvedené) predstavujú čas odletu lietadla. Časy pre check-in (predodletovú registráciu), ako ich uvádza prepravca alebo letový poriadok, predstavujú najneskorší čas, kedy môžu byť pasažieri prijatí pre odcestovanie, a ktorý zohľadňuje čas potrebný na vybavenie všetkých potrebných formalít. Lety nemožno zdržať kvôli pasažierom a oneskoreným príchodom a v týchto prípadoch nie je možné žiadne prevzatie zodpovednosti.

PREDMETY, KTORÝCH PREPRAVA JE ZAKÁZANÁ

Preprava nižšie uvedených nebezpečných predmetov v batožine cestujúcich je z bezpečnostných dôvodov zakázaná:

1. Stlačené plyny – (zmrazené na veľmi nízke teploty, horľavé, nehorľavé a jedovaté); ako propán-bután, tekutý dusík, kyslík

vrátane akvalungov.

2. Žeraviny ako kyseliny a zásady, mokré batérie a ortuť.

3. Výbušniny, munícia a pyrotechnický materiál.

4. Zápalné tekutiny a pevné látky – zapaľovače a náplne do zapaľovačov, ZÁPALKY, náterové hmoty a riedidlá.

5. Rádioaktívny materiál

6. Bezpečnostné schránky a kufríky s inštalovaným bezpečnostným zariadením.

7. Oxidačné činidlá ako chlórové vápno a peroxidy.

8. Jedy a infekčné látky ako insekticídy, herbicídy a živý vírusový materiál.

9. Iné nebezpečné predmety ako magnetický materiál, látky dráždivé alebo vzbudzujúce odpor.

Lieky a toaletné potreby je možné prepravovať v obmedzenom množstve, ktoré je nevyhnutné a primerané dĺžke letu, ako lak na vlasy, parfumy a lieky obsahujúce alkohol. Mnohé z týchto predmetov môžu byť prepravované ako letecký náklad za podmienky, že ich balenie zodpovedá predpisom platným v nákladnej leteckej preprave. Ďalšie informácie sú k dispozícii na požiadanie.

UPOZORNENIE NA OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI ZA BATOŽINU

Zodpovednosť za stratu, omeškanie alebo poškodenie batožiny je obmedzené, pokiaľ nie je vopred deklarovaná vyššia hodnota a zaplatený príslušný poplatok. Pre väčšinu medzinárodnej prepravy (vrátane vnútroštátnych úsekov, medzištátnych ciest) je obmedzenie ručenia približne 9,07 USD na libru (1 lb = 0,45 ks), t.j. 20,00 USD/kg pre osobitne podanú batožinu a 400,00 USD na pasažiera. V prípade vesty iba medzi miestami v USA vyžaduje federálny predpis, aby akýkoľvek limit na ručenie leteckej spoločnosti za batožinu bol najmenej 2 500 USD na pasažiera. Pre určité druhy položiek možno deklarovať zvýšené ohodnotenie. Niektorí prepravcovia nepreberajú žiadne ručenie za krehké, cenné alebo rýchlo sa kaziace predmety. Ďalšie informácie možno získať od prepravcu.

BATOŽINA

Podaná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy a trasy. Prekročenie limitu bezplatnej prepravy môže byť spoplatnené. Bližšie informácie získate u vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti. Príručná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy, trasy a typu lietadla. Odporúča sa obmedziť množstvo príručnej batožiny na minimum. Bližšie informácie získate u vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti. Ďalšie informácie a odkazy na webové stránky aerolínií nájdete na adrese http://www.iata.org/bags.

PRÁVA CESTUJÚCICH V LETECKEJ DOPRAVE

Ak bol klientovi odmietnutý nástup na palubu napriek tomu, že mal platnú letenku alebo bol jeho let zrušený, letecká spoločnosť, ktorá let prevádzkuje, je povinná ponúknuť finančnú náhradu a pomoc. Bližšie informácie o všetkých právach cestujúcich v leteckej doprave nájdete na http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_sk.htm?profile=0

← Späť na hlavnú stránku